Continues Item Continues Item

Continuous Item

 • Number
  Subject/Title
  Date
  From Date
  To Date
  Branch Name
Sr. No.DateNumberSubject/TitleBranchDownload
1 06/06/2019 એફએસટી/૧૧૧૮/૧૪૬૨/મ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે હંગામી જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત. વન સંરક્ષણ અને વિકાસની યોજના વિભાગ-૨ (ચાલુ બાબત) Monitoring-M 02.pdf (465 KB)
2 21/05/2019 જેબીઆઇસી/૧૧૧૮/૯૮૦/મ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે હંગામી જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત. ગુજરાત વાનિકી વિકાસ પરિયોજના (જે.બી.આઇ.સી. જાપાન સહાયિત) વિભાગ-૨ (ચાલુ બાબત) Monitoring-M 01.pdf (504 KB)
3 18/05/2019 ઇએનવી-૧૦૨૦૧૮-૧૨૩૬-ઇ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના લેખાનુદાન અંદાજપત્ર માંથી એપ્રિલ-૨૦૧૯ થી જુલાઇ-૨૦૧૯ સુધીની ગ્રાન્ટ ફાળવાણી અંગે માંગણી નં. ૨૭ મુખ્ય સદર: ૨૨૧૫ Environment - E 01.pdf (1 MB)
4 18/05/2019 ઇએનવી-૧૦૨૦૧૮-૧૪૧૮-ઇ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના લેખાનુદાન અંદાજપત્ર માંથી એપ્રિલ-૨૦૧૯ થી જુલાઇ-૨૦૧૯ સુધીની ગ્રાન્ટ ફાળવાણી અંગે માંગણી નં. ૨૭ મુખ્ય સદર: ૩૪૩૫ Environment - E 02.pdf (2 MB)
5 18/05/2019 ઇએનવી-૧૦૨૦૧૮-૧૪00-ઇ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના લેખાનુદાન અંદાજપત્ર માંથી એપ્રિલ-૨૦૧૯ થી જુલાઇ-૨૦૧૯ સુધીની ગ્રાન્ટ ફાળવાણી અંગે માંગણી નં. ૨૭ મુખ્ય સદર: ૨૨૧૫ Environment - E 03.pdf (662 KB)
6 18/05/2019 ઇએનવી-૧૦૨૦૧૮-૧૩૯૩-ઇ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના લેખાનુદાન અંદાજપત્ર માંથી એપ્રિલ-૨૦૧૯ થી જુલાઇ-૨૦૧૯ સુધીની ગ્રાન્ટ ફાળવાણી અંગે માંગણી નં. ૨૭ મુખ્ય સદર: ૩૪૩૫ Environment - E 04.pdf (715 KB)
7 17/05/2019 ઇએનવી-૧૦૨૦૧૮-૧૪૩૦-ઇ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના લેખાનુદાન અંદાજપત્ર માંથી એપ્રિલ-૨૦૧૯ થી જુલાઇ-૨૦૧૯ સુધીની ગ્રાન્ટ ફાળવાણી અંગે માંગણી નં. ૨૭ મુખ્ય સદર: ૨૨૧૫ Environment - E 08.pdf (1 MB)
8 04/05/2019 એફએસટી/૧૧૧૮/૯૭૩/મ સને ૨૦૧૯-૨૦ હંગામી જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત વન સંશોધન યોજના વિભાગ-૨ (ચાલુ બાબત) Monitoring-M 05.pdf (632 KB)
9 03/05/2019 એફએસટી/૧૧૧૮/૧૦૦૬/મ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટેની હંગામી જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત ઘાસચારા વિકાસ યોજના (બન્ની પ્રોજેક્ટ) વિભાગ-૨ (ચાલુ બાબત) Monitoring-M 06.pdf (722 KB)
10 02/05/2019 એફએસટી/૧૧૧૮/૯૭૨/મ સને ૨૦૧૯-૨૦ હંગામી જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત વન સંશોધન યોજના વિભાગ-૨ (ચાલુ બાબત) Monitoring-M 07.pdf (481 KB)
11 10/04/2019 એફવાયપી/૧૨૧૮/૯૯૮/મ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટેની વહીવટી મંજૂરી વન વ્યવસ્થા અને વિકાસ યોજના, વિભાગ-૨ (ચાલુ બાબત) Monitoring-M 01.pdf (2 MB)
12 09/04/2019 એફએસટી/૧૨૧૮/૧૦૩૩/મ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટેની વહીવટી મંજૂરી એફએસટી-૧ વન સંરક્ષણ વિભાગ-૨ (ચાલુ બાબત) Monitoring-M 02.pdf (1 MB)
13 08/04/2019 ઇએનવી/૧૦૨૦૧૮/૧૪૧૮/ઇ માંગણી નં. ૨૭-મુખ્ય સદર-૩૪૩૫ ગુજરાત ઇકોલોજી કમિશનની સને ૨૦૧૯-૨૦ની ચાલુ બાબત માટે વહિવટી મંજૂરી આપવા બાબત Environment - E 001.pdf (2 MB)
14 08/04/2019 ઇએનવી/૧૦૨૦૧૮/૧૨૩૬/ઇ માંગણી નં. ૨૭-મુખ્ય સદર-૨૨૧૫ ગુજરાત પર્યાવરણ પ્રબંધ સંસ્થાન “ગેમી”ની સને ૨૦૧૯-૨૦ની ચાલુ બાબત માટે વહિવટી મંજૂરી આપવા બાબત Environment - E 002.pdf (2 MB)
15 04/04/2019 એફએસટી/૧૧૧૮/૧૪૬૨/મ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટેની વહીવટી મંજૂરી, વન સંરક્ષણ અને વિકાસની યોજના, વિભાગ-૨ (ચાલુ બાબત) Monitoring-M 09.pdf (1 MB)
1234567
Administrative Approval
Go to Navigation